Wildlife

Koala, NSW, Australia
Koala, NSW, Australia

Ref: AUS06-VB-623

Buy this image - see 'Purchase' Section for details.