Wildlife

Velvet Monkey
Velvet Monkey

Ref: BZ17-SL-1109

Location: Chobe NP, Botswana